எது துணிச்சல்? | COURAGEOUS ACT

Story Time Tamil

27-02-2022 • 14 minutos

Whom Cheena wished to marry? What was the precondition made by Parvathy? Where did Cheena went to gain some courage? Whom he met there? Who saved him from Marappan? What happened to Nanjappan’s diamond necklace? Whom Parvathi married?

யாரை திருமணம் செய்ய சீனா விருப்பப்பட்டான்? பார்வதி என்ன நிபந்தனை விதித்தாள்? துணிச்சல் வர சீனா எங்கே சென்றான்? அங்கே அவன் யாரை சந்தித்தான்? மாரப்பனிடம் இருந்து அவனை யார் காப்பாற்றியது? நஞ்சப்பனின் வைர மாலைக்கு என்ன ஆனது? பார்வதி யாரைத் திருமணம் செய்து கொண்டாள்?

Youtube Story Link: https://youtu.be/YzRHSdO7oqM

You can listen to this show and other awesome shows on the new and improved IVM Podcast App on Android: https://ivm.today/android or iOS: https://ivm.today/ios

You can check out our website at http://www.ivmpodcasts.com