پادکست تاریخ موسیقی شهری ایران

معین دیهیمی

امروزِ موسیقی ایران را نخواهیم شناخت؛ اگر دیروز را نشناسیم. دیروز برای‌مان تاریک خواهد بود؛ اگر قرن گذشته را نبینیم. قرن‌های اخیر جز ابری از مِه نیستند؛ اگر یکی دو هزار سالِ قبلش را نادیده بگیریم. برای فهم موسیقی ایران، راهی جز شنیدن روایت سه‌هزارساله‌ آن نداریم. این روایت، تماماً اینجاست. read less
MúsicaMúsica