Artista

Lệ Thủy, singer Nam Cơ, dàn sen Bảy Bá (Viễn Châu), dàn tranh