కాళికాలయం P-20 Kalikalayam Folklore Novel మంత్రభస్మం! SMBAB

Shadow Madhu Babu Audio Books (Official)

19-09-2022 • 33 minutos

మంత్రభస్మాన్ని తీసుకుని యువరాణి సుదంతుడి మందిరానికి వచ్చినతరువాత ఏంజరిగింది? కాళికాలయం జానపద నవల Part 20 of 24 | Kalikalayam Folklore / Fantasy Telugu Novel written by Madhu Babu | Audiobook / Podcast | SMBAB - Shadow Madhu Babu Audio Books (Official) Exclusive..  Voice by Nrusimhadevara Sudha Dileep..

All Parts Links:

కాళికాలయం జానపద నవల Kalikalayam Part 1: https://youtu.be/nMjsgHsc63Y

కాళికాలయం జానపద నవల Kalikalayam Part 2: https://youtu.be/skzHxo2upo4

కాళికాలయం జానపద నవల Kalikalayam Part 3: https://youtu.be/h4K0r5TAxnc

కాళికాలయం జానపద నవల Kalikalayam Part 4: https://youtu.be/lVuPvVvQjr0

కాళికాలయం జానపద నవల Kalikalayam Part 5: https://youtu.be/7blKV4wep8A

కాళికాలయం జానపద నవల Kalikalayam Part 6: https://youtu.be/6K0XFgG-GkU

కాళికాలయం జానపద నవల Kalikalayam Part 7: https://youtu.be/-05TTb3PfNM

కాళికాలయం జానపద నవల Kalikalayam Part 8: https://youtu.be/XPfZx1BzgNI

కాళికాలయం జానపద నవల Kalikalayam Part 9: https://youtu.be/nogsk_xfOh8

కాళికాలయం జానపద నవల Kalikalayam Part 10: https://youtu.be/WwlpxYbwaUY

కాళికాలయం జానపద నవల Kalikalayam Part 11: https://youtu.be/xd8ZiG694Xo

కాళికాలయం జానపద నవల Kalikalayam Part 12: https://youtu.be/rIiu6M36zEc

కాళికాలయం జానపద నవల Kalikalayam Part 13: https://youtu.be/0Ciu-dk0qz0

కాళికాలయం జానపద నవల Kalikalayam Part 14: https://youtu.be/S3B449bTyFo

కాళికాలయం జానపద నవల Kalikalayam Part 15: https://youtu.be/ibspu4KqVpE

కాళికాలయం జానపద నవల Kalikalayam Part 16: https://youtu.be/YfpJ-pRBmpk

కాళికాలయం జానపద నవల Kalikalayam Part 17: https://youtu.be/Yzt2hZzEIfc

కాళికాలయం జానపద నవల Kalikalayam Part 18: https://youtu.be/R9AcSY4tsIk

కాళికాలయం జానపద నవల Kalikalayam Part 19: https://youtu.be/5g8BMY47bKA

కాళికాలయం జానపద నవల Kalikalayam Part 20: https://youtu.be/qlb1nqeZlx4

కాళికాలయం జానపద నవల Kalikalayam Part 21: https://youtu.be/nQzhfMgtsTc

OUR LINKS:

►SUBSCRIBE TO MPLANETLEAF (Channel) :- https://www.youtube.com/MPlanetLeaf

►SUBSCRIBE TO FACTSHIVE (Channel) :- https://www.youtube.com/factshive

SOCIAL MEDIA:

►SUBSCRIBE TO WHATSAPP (Group) :- https://chat.whatsapp.com/KqN0gVV8K82GfWQjfOv22U

►SUBSCRIBE ON FACEBOOK (Page) :- https://www.facebook.com/shadowmadhubabupodcast

►SUBSCRIBE ON TELEGRAM (Channel) :- https://t.me/shadowmadhubabu

►SUBSCRIBE ON INSTAGRAM :- https://www.instagram.com/smbaudiobooks

'కాళికాలయం' ప్రముఖ రచయిత మధుబాబు సృష్టించిన తెలుగు జానపద అపరాధ పరిశోధక రచన.

--- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/smbab/message